โลโก้เว็บไซต์ จัดจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จัดจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกฉิน  หรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9  เป็นค่าปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  1,389,200 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  จึงขอรายงานจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๒๗ ดังต่อไปนี้

          ๑.  เหตุผลและความจำเป็นที่จะจ้าง  เพื่อปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรมเดิมที่ชำรุด 

          ๒.  รายละเอียดของพัสดุงานที่จะจ้าง   ปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  1,389,200 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)    

๓.  ราคามาตรฐาน ราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยจ้างหรือจ้างครั้งสุดท้าย

ไม่เคยดำเนินการ

๔.  วงเงินที่จะจ้าง    งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกฉิน  แผนงาน    -    

จำนวนเงิน  1,389,200 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)           

๕.  กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ            มกราคม  ๒๕60                             

๖.  วิธีที่จะซื้อ/จ้าง  และเหตุผลที่ต้องซื้อ, จ้างโดยวิธีนี้

       ๖.๑.  วิธีที่จะซื้อ/จ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ.  ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ  ข้อที่ ๑๘ (๒)

       ๖.๒.  เหตุผลที่ต้องซื้อ, จ้างโดยวิธีนี้  เนื่องจากวงเงินที่จะจ้างมีราคาเกิน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๐

๗.  ข้อเสนออื่น ๆ ประกอบด้วย การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา