โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากร เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากร เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มิถุนายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัด มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วม
        ทั้งนี้ในการจัดประชุมมีการแนะนำอาจารย์และบุคลากรใหม่ การแสดงความยินดีกับสายวิชาการในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  การแสดงความยินดีกับสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งแจ้งแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
       ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา