โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 เตรียมความพร้อมการให้คำปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 เตรียมความพร้อมการให้คำปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง งานวิชาการ กองการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในการประชุม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด โดยมีทีมงานวิชาการชี้แจง แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา และมีการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
    ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยนักศึกษาใหม่จะเริ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 16 มิถุนายน นี้
      ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
      ขอบคุณภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล
      ที่มาของข่าว : สุพรรณนี  หมูแก้วเครือออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา