โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา ณ วัดหัววัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาะรณะ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา โดยการบูรณาการด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน ภายใต้การควบคุมดูแลของ อ.สิริวัฒก์ สัมมานิธิ อ.ทวีสิน ปัญญสีห์ อ.นครินทร์  เจริญสุข  และ อ.ณัฐอมร  จวงเจิม  อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อ.ณัฐอมร  จวงเจิม  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา