โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับเทศบาลนครลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับเทศบาลนครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธัญพร เวศอุไร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้รับเชิญจากเทศบาลนครลำปางให้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดชุมชนต้นแบบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการชุมชนต้นแบบของแต่ละหน่วยงานสู่การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในต่อไป
       ข่าว/ภาพ : ดร.ศิริขวัญ  ปัญญาเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา