โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีอาจารย์วัชรี เทพโยธิน หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานเปิดงาน
       การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินศักยภาพของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่จะส่งผลให้การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของหลักสูตรบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้การสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากคุณสาคร จุลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และคุณไพศาล สุตัง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเถ้าแก่น้อยฟู๊ดส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ การเตรียมตัวในการในการฝึกงาน การเป็นผู้ประกอบการและสมัครงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ :  วรินทร  จันทร์มูล นักศึกษาฝึกงาน
      ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  ดีสนามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา