โลโก้เว็บไซต์ แจ้งรายชื่อนักศึกษา และจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งรายชื่อนักศึกษา และจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเจตคติ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณะรรม และสอดคล้องกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับเล่มหลักสูตร มคอ.2 ที่ได้ระบุเกณฑ์การสำเร็จตามหลักสูตรซึ่งต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด     

                   ในการนี้ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา จึงขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา และจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง จำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2566 และ 2567 ให้ดำเนินการทำกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ชั่วโมงที่กำหนด  โดยสามารถดูรายชื่อและจำนวนชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่ (ให้ยึดจำนวนชั่วโมงกิจกรรมในระบบของนักศึกษาเป็นหลัก) และดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565

                   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 095-8488609 น.ส.ณัฐพรรณ งามสม    (เจ้าหน้าที่ดูแลงานออกรหัสกิจกรรม Merit book)

-----------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร-สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มแบบการทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มจำนวนชม.กิจกรรม

รายชื่อคาดว่าจะสำเร็จ 2-65  ปวส.
รายชื่อคาดว่าจะสำเร็จ 2-65  4 ปี
รายชื่อคาดว่าจะสำเร็จ 2-65  เทียบโอน

-----------------------------------------------------------------------


 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา