โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        10 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) จัดโครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงและสะเปาลอยน้ำ การประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลง กิจกรรมบิงโก กิจกรรมมัจฉาพาโชคและกิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม สำหรับผลการประกวดแต่ละประเภทประกอบด้วย
        นางสาววรารัตน์  เรือนติ๊บ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธิดายี่เป็งและรางวัลขวัญใจยี่เป็ง
       นายธนวันต์ เนินพลับ  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ(การผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
เทียบโอน  ปีที่ 2 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประเภทนักร้องชาย
        นายอัครพล บรรเลง นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)   ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร รับรางวัลนักร้องขวัญใจ มทร.
        นางสาววรรณพร ปินตา นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร รับรางวัลนักร้องหญิง
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
        ที่มาของข่าว : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา