โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 987 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations : CRCI-2016) สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

          สำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในภาคโปสเตอร์ จำนวน 10 หัวข้อ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยี 5 หัวข้อ ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  1 หัวข้อ  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 4 หัวข้อ  การนำเสนอบทความภาคบรรยาย ด้านวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยี / เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน 1 หัวข้อ ทั้งนี้ในการประชุม CRCI-2016  อาจารย์กรรณิกา  ใจมา ได้รับรางวัลเหรียญเงินการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

          งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน 

          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ : https://www.facebook.com/ChaiyunEngineer?fref=ts  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 
                   https://www.facebook.com/Nutthaamorn?fref=ts   สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
                   อ.วัชรี เทพโยธิน / อ.กรรณิการ์ ใจมา
          ที่มาของข่าว :  http://www.w3conference.org/index?annual=2016 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา