โลโก้เว็บไซต์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา "หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง" รุ่นที่ 1 และพร้อมเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา "หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง" รุ่นที่ 1 และพร้อมเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง กล่าวว่า หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องเป็นทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มมูลค่าจากความรู้ทางด้านเกษตรอาหาร และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง หลักสูตรนี้จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูงเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม หรือเพิ่มอาชีพใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล หัวหน้าหลักฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง”  รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคคลทั่วไป) สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และ วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2566 รับสมัครจำนวนจำกัด 40 คน โดยสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้ คลิกเพื่อสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0922996997  (ผศ.กุลวิชญ์)
 
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา