โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 8342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

 

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

 1. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร 
  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  โดย ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, ปียะพงษ์ ยงเพชร, ไตรมาศ พูลผล และ ถกลรัตน์ ทักษิมา

   
 2. การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
  โดย พงศกร สุรินทร์ และ สุภัทรชา ธุระกิจ 
   
 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการ สร้างนวัตกรชุมชนเพื่อความมั่นคงและยังยืน
  โดย เทอดเกียรติ แก้วพวง และปิยะพงษ์ ยงเพชร 
   
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งสู่ตลาดสีเขียว
  โดย น้ำฝน รักประยูร, วิลาสินี บุญธรรม, และ ณัฐพร จันทร์ฉาย 
   
 5. การอนุรักษ์ สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “ธุง กาฬสินธุ์" บ้านนาโก ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  โดย อาริยา ป้องศิริ, พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, สิรินดา กมลเขต, มนชยา สภานุชาต, สายหยุด ภูปุย, อารยา ลาน้ำเที่ยง, นิลวรรณ สายสมบัติ และ ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี 
   
 6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน
  โดย พิเชษฐ์ โค้วตระกูล, เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย และ กิตติ เอี่ยมเปรมจิต
   
 7. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  โดย ปรัชญา นามวงค์, ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และหนึ่งฤทัย แสงใส
   
 8. การใช้องค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ให้ชุมชนตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม : หนึ่งตําบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (U2T)
  โดย ธิติมา พลับพลึง, ปิยพงศ์ พลับพลึง และพรพิมล ขำเพชร
   

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา : 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

อ่านบน Ookbee App คลิกที่นี่

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (e-Journal)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน 


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา