โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ENGLISH CAMP พัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ENGLISH CAMP พัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ศูนย์ภาษาร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ (English Camp) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
- โครงการดังกล่าวจัดภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และเพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการคิดเชิงระบบที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นฐานทักษะและฐานบูรณาการ 4 ฐาน คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 197 คน

ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : อ.วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา