โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว (ออนไลน์) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว (ออนไลน์) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          19 กรกฎาคม 2565 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาตะวันออก (จีน) และ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อบัณฑิตนักปฏิบัติ ในหัวข้ออาหารภาษาจีน ณ ห้องเธียรเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

          อาจารย์วสุพล  ดอกพิกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาตะวันออก (จีน) และหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา จึงมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน2 (BOATH150) และวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวการบริการ (BOATH114) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ หมวดศึกษาทั่วไป กับวิทยาลัยวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยการศึกษาหนานหนิง มณฑลกวางซี ประเทศจีน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 50 คน ประกอบด้วย คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์หมวดศึกษาทั่วไป และนักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยการศึกษาหนานหนิง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (อาหาร เครื่องดื่ม) ประเภทของอาหารจีน

          ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : ขวัญสุดา เสาร์แดง นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ / ปทิตตา  แสนจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา