โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 6 องค์กร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ 100 ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

          อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวในนามประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์นครลำปาง  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี รถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจะมีการเชิญนักวิชาการท้องถิ่นมาปาฐากถาและนำเสนอบทความทางวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ 100 ปี มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นนักวิชาการ ประชาชนและนักศึกษา จำนวน 300 คน โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและก่อให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

          สำหรับการจัดประชุมทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์นครลำปางจะมีการจัดทำหนังสือเล่ม (Pocket Book)  เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนครลำปาง ให้แก่ประชาชนในจังหวัด ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการและประกวดภาพเก่าของเมืองลำปางในอดีตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี  ซึ่งภาพเก่าที่ผ่านการคัดสรรจะมีการนำไปจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ กล่าวในตอนท้าย

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา