โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เช้าวันนี้ (28 มกราคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศเจตจำนงต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยและสาธารณชนในการแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ ความว่า “จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส่ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร”

       สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกาศแสดงเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Intergrity  and  Transparency Assessment-ITA) สำหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
       ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : บรรพต  ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา