โลโก้เว็บไซต์ คณะผูับริหาร มทร. ล้านนา เยี่ยมคาราวะนายกสภา มจพ. ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผูับริหาร มทร. ล้านนา เยี่ยมคาราวะนายกสภา มจพ. ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของคณะผู้บริหาร มจพ. ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น
     ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ได้มอบรูปแกะสลักตัวมอมศิลปะล้านนา แด่ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ เป็นที่ระลึกเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่ 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา