โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ  ๑๐๐  ปี” เนื่องในวาระ  ๑๐๐  ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ ๑๐๐ ปี” เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ  ๑๐๐  ปี” เนื่องในวาระ  ๑๐๐  ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง  


อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เทศบาลนครลำปาง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ วิทยาลัย               สหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ  ๑๐๐  ปี” เนื่องในวาระ  ๑๐๐  ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง ในวันศุกร์ที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา   ๘.๐๐-๑๖.๓๐  น.                 ณ   ห้องประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  (ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาขาลำปาง (เดิม) ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน

 

ภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงชุดร้อยปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง โดยกลุ่มละคร ณ หนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นายห้างป่าไม้ในลำปาง” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกรอดีต                       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเมืองลำปางภายหลังการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐกิจ การค้า  เมืองนครลำปางก่อนการมาถึงของรถไฟสายเหนือ                                      โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 ศูนย์ลำปาง 

ภาคบ่าย ต่อด้วยการปาฐกถาเรื่อง รถไฟและระบบรางกับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองลำปาง พ.ศ.๒๔๕๙ - สงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ่อหนานเสาร์ ทองคำฟู :  การสร้าง “ความเป็นไทย” ในจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดพระธาตุจอมปิงและภาพตัวแทน “ความเป็นสมัยใหม่” ในเมืองลำปาง โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา “แก้มื้อนา” กตัญญุตาประเพณีจากวัดพระธาตุลำปางหลวง โดย   อาจารย์ภาณุวัฒน์   สกุลสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รถม้า  :  ๑๐๐ ปีที่ (ยังคง) อยู่คู่เมืองลำปาง โดย นางสาวเหมือนพิมพ์   สุวรรณกาศ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครลำปางในวาระ ๑๐๐ ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙อีกด้วย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ  ๑๐๐  ปี” เนื่องในวาระ  ๑๐๐  ปีรถไฟ สายเหนือมาถึงนครลำปาง ในวันศุกร์ที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐  น. ณ   ห้องประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  อาจารย์ไพโรจน์ กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา