โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรงานประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการตัดต่อโดยแอพพลิเคชั่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการตัดต่อโดยแอพพลิเคชั่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 นายจตุพร  โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการตัดต่อโดยแอพพลิเคชั่นแก่เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ตำบลเวียงเหนือ ณ ห้องผลิตสื่อชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามโครงการ สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวที่รองรับวิถีใหม่สำหรับประชาชนในตำบลและคณะทีมงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
         การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญจากประสาบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการ โดยได้รับการประสานงานจาก ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้จัดการตำบลเวียงเหนือ
         ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : ทีมงาน U2T ตำบลเวียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา