โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ประกาศจากงานทุนการศึกษา กองการศึกษา ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ) เพื่อติดต่อรับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2558

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

1. นายวรุฒ อุปตุ้ย สาขา การตลาด

2. นางสาวณัฐพรรณ งามสม สาขา ภาษาอังกฤษฯ

3. นางสาวพิมพิไล ไชยวุฒิ สาขา การบัญชี

4. นางสาวมาริณี พรมแก้ว สาขา ระบบสารสนเทศฯ

5. นางสาวสุดาทิพย์ ม้ายอง สาขา ระบบสารสนเทศฯ

6. นางสาวสุดารินทร์ ทาชมภู สาขา ระบบสารสนเทศฯ

7. นางสาวพรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา สาขา การจัดการ

8. นางสาวจตุพร ปันดวง สาขา การบัญชี

9. นางสาวพรรณิภา ขวัญธนชัยกุล สาขา การบัญชี

10. นางสาวกาญจนา ชิ้นวงศ์กร สาขา การบัญชี

11. นางสาวสุทัตตา เป็งขวัญ สาขา การตลาด

12. นางสาวปลายดาว ณ ลำปาง สาขา การบัญชี

13. นางสาวพิกุลทอง แสนตา สาขา ระบบสารสนเทศฯ

14. นางสาวรัชนาภรณ์ เจตะวัน สาขา การบัญชี

15. นางสาววชิรญาณ์ อินต๊ะชมภู สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16. นางสาวสุพัตรา สูงกลาง สาขา การจัดการ

17. นางสาวประหยัดสิน บุญชุวิทย์ สาขา ระบบสารสนเทศฯ

18. นางสาวสุลีวัลย์ กันทะวงค์ สาขา การบัญชี

19. นางสาวลัดดาวัลย์ หินแยง สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

20. นางสาวนิตยา เราย้าง สาขา พืชศาสตร์

21. นางสาวกานต์กมล อารินทร์ สาขา พิชศาสตร์

22. นางสาววิมลทิพย์ เครือตัน สาขา พืชศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา