โลโก้เว็บไซต์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบุญนาคพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบุญนาคพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน “การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์” ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบุญนาคพัฒนา

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน พร้อมติดตั้งระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์" ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2564 ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านห้วยยาง, บ้านปงชัยพัฒนา และพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหมาก และบ้านนิคมเขต 17 โดยมีตัวแทนชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนในระบบอควาโปนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน กล่าวว่า การปลูกพืชแบบอะควาโปนิกส์เป็นการทำการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อย ลดต้นทุนในการดูแล เช่น ค่าน้ำ ค่าอาหารปลา ลดการใช้น้ำในการปลูกพื้ชเมื่อเทียบกับการปลูกพืชในระบบปกติ ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการดูแล และได้ผลผลิตทั้งปลาและผักในระบบเดียว และยังแก้ปัญหาในด้านภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ  : จารุวรรณ สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา