โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 720 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า การเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น  มีความอดทน และพากเพียรที่จะประสบผลสำเร็จตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถานศึกษา มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมในอนาคต 
          ทั้งนี้การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ผู้บริหารให้ข้อมูลการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น  และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา   เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ จำนวน 700 กว่าคน ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา