โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           8 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และ ดร.ธนพร  หมูคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากร
           ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา