โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-11

กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           8 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และ ดร.ธนพร  หมูคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          11 สิงหาคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา