โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปี งปม. ๒๕๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปี งปม. ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงพัฒนา เพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ณ ห้อง ส.๑ อาคารสัตวศาสตร์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากร มทร.ล้านนา ทำงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัย ของประเทศและมหาวิทยาลัยฯ และเป็นเวที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกันของบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

      โอกาสนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะขอสนับสนุนโครงการในแหล่งทุนต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารโครงการวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งนี้ มีอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน คลังรูปภาพ : เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงพัฒนา เพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม : การอบรม เชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ณ ห้อง ส.๑ อาคาร สัตวศาสตร์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากร มทร.ล้านนา ทำงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัย ของประเทศและมหาวิทยาลัยฯ และเป็นเวที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกันของบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะขอสนับสนุนโครงการในแหล่งทุนต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารโครงการวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งนี้ มีอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา