โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ วัน  ยังคงเป็นการอบรมในส่วนของ STEP1  เพิ่มเติมเนื้อหาในด้านการอบรมให้เกิดแรงจูงใจ กระบวนการความคิดในการประกอบธุรกิจ โดยมีกรเสนอแนวทางประกอบอาชีพที่น่าสนใจดังนี้๑.หลักสูตรธุรกิจไก่สวยงาม ๒. หลักสูตรธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ๓. หลักสูตรธุรกิจฟาร์มเห็ด โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ในนามผู้จัดและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๑๐๐ คน 

          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี กล่าวว่า การจัดการอบรมครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่มีแนวคิดจะประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีหลายหน่วยงานตกลงทำความร่วมมือกัน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงทางการเงิน ให้การสนับสนุนด้วยการให้สินเชื่อ หรือร่วมลงทุน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มีส่วนร่วมในการคันคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ พร้อมทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ 

        นอกจากนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายจากสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะสามรถช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำแนวคิด องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัย มาพัฒนาสร้างให้เป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ได้ รองอธิการบดี กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา