โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 นักศึกษาท่านใด มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ยื่นใบสมัครทุนได้ที่งานสวัสดิการทุน กองการศึกษา ตึกอำนวยการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 )
แนวทางการคัดเลือกทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
1. ทุนเรียนดีโดยขาดแคลนทุนการศึกษา ต้องเป็นที่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษา และผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีเกณฑ์การพิจารณา การพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
- รายได้ของครอบครัวผู้ที่รายได้น้อย
- มีรายได้ปานกลางแต่มีจำนวนพี่น้องในครอบครัวหลายคนที่กำลังเรียน/ศึกษาอยู่
- บิดา/มารดา ถึงแก่กรรม
- ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
- ผลการเรียน เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

2. ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านกีฬา โดยกีฬาตามประเภทที่กำหนดไว้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเหรียญรางวัลหรือใบประกาศ/เกียรติบัตรตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศ
- ด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง โดยผ่านการประกวดตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับประเทศ
- ด้านศิลปะ ได้แก่ ศิลปะด้านภาพวาด ภาพเขียน งานภาพถ่าย หรืองานศิลปะอื่นๆ ตามแขนงงานด้านศิลปกรรม โดยได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน 
3. ทุนด้านอื่น ๆ
- โดยมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- มีความกตัญญู มีสัมมาคาราวะ มีความขยันขันแข็ง/มุ่งมันมีวินัย
- เป็นผู้กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2559 ภาคปกติของสายวิชาชีพ 
- เป็นผู้ได้รับการรับรองด้านประวัติการศึกษา ความประพฤติ และความสามารถพิเศษ จากผู้อำนวยการของนักศึกษานั้นศึกษาอยู่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา