โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 974 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เหมืองแม่เมาะ  ได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 5  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์  อาจารย์ชนิษฐา  ใจเป็ง   อาจารย์อาภาวดี  ทับสิรักษ์ และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน  ตลอดจนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 10 คน ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการสัมมนามัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่ 3 (Junior Guide) ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม  พ.ศ.2559  ณ อาคารนันทนาการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

นายจักรพงษ์  กลิ่นวงษ์   วิศวะกรระดับ 11 ส่วนกลางประจำผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และประธานโครงการสัมมนามัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่ 3  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้ได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว และ                  สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และเชิญให้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาเป็นวิทยากรหลักต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 

            โดยในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะมาเข้ารับการอบรม จำนวน 80  คน  กิจกรรมประกอบด้วย  การฟังบรรยายเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และภาษาอังกฤษ  การชมสถานที่จริงในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การทำกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่เมาะ  โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คนมาเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และ    กิจกรรมนันทนาการด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา