โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำหนดตีพิมพ์ 6 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่  . https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij  หรือติดต่อคุณสมัชญา  พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 087-5680296


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา