โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-04-08

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำหนดตีพิมพ์ 6 ฉบับ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่  . https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij  หรือติดต่อคุณสมัชญา  พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 087-5680296 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา