โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     3 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2558  ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตร สาขา คณะและสถาบันเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ภายใน โดยดำเนินการ 3 ประด็น ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และด้านแนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดการองค์ความรู้เป็นวิธีการจัดการ กลั่นกรอง และตกผลึกความรู้พันธกิจแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้ให้ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอนาคต 

     ด้านอาจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า โครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 การบริการวิชาการ โดยดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการสนทนากลุ่มด้านบริการวิชาการ มุ่งเน้นหัวข้อการย้อนรอยแต่ละพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผลสำเร็จที่ได้รับและปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบริการวิชาการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ดำเนินการโดยการสนทนากลุ่มและสรุป มุ่งเน้นหัวข้อเป้าหมายการจัดตั้งกลุ่มบนพื้นฐานของรูปแบบ 4 รูปแบบ ด้านที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการถอดบทเรียน สนทนากลุ่มและสรุป ด้านแนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

      ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา