โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (22 มีนาคม 2564) หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม
          ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยให้ความสำคัญด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงด้านวิชาชีพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสาขาการบัญชีได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์แก่นักศึกษา ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
          ด้าน ผศ.กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินศักยภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีและปัจฉิมนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชี มีกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 จัดอบรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุทัต  ม่วงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสัมพันธ์องค์กร และทีมงาน เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงและเลิกกิจการฯและการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำบัญชีครบวงจรสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ โดย อาจารย์มานพ  สีเหลือง ผู้บริหารบริษัทเยลโล่แอคเค้าติ้งจำกัด และบริษัทเยลโล่เทรนนิ่ง จำกัด และทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
          ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว : ผศ.กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ / ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา