โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
เทียบโอนการศึกษาแยกตามสาขาวิชา ต้องมาพร้อมกันเวลา 09.00 น. 
แยกห้องเพื่อทำการเทียบโอนการศึกษาตามสาขาวิชา ดังนี้
- การบัญชี  (อาคารบัญชี ห้อง 6-201) 
- การจัดการ          (อาคารคณะบริหารฯ ห้อง CB-106)
วันที่... - ..... สิงหาคม 2559 สอบเทียบโอนวิชาสอบตามตารางสอบเทียบโอน  (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 

***** เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ***** 
1. ใบเกรดระดับ ปวส. ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ขนาด A4  จำนวน 2 ชุด
2. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงาน (ถ้ามี) 
3. แบบประวัตินักึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) ที่พิมพ์จากระบบทะเบียนกลาง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
6. ปากกา และดินสอ 
7. ที่ลบปากกา และยางลบดินสอ 

การแต่งกาย:  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ


เกณฑ์การเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. การเทียบโอนด้วยเกรด (TC) มี 2 กรณี 
a. ใช้ 1 วิชาระดับ ปวส. ในการเทียบโอน : มีผลการเรียน C หรือ 2 ขึ้นไป 
b. ใช้ 2 วิชาระดับ ปวส. ในการเทียบโอน : นำเกรดทั้ง 2 วิชามารวมกันแล้วหารด้วย 2 ถ้าผลหารมากกว่า 2 สามารถเทียบโอนได้ 
2. การเทียบโอนด้วยการสอบ (CE) (เคยเรียนมาแต่ได้เกรดน้อยกว่า C หรือ 2) 
a. ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้สอบได้ 1 ครั้งในหนึ่งวิชา เสียค่าสอบวิชาละ 100 บาท 
b. กำหนดการสอบคณะกรรมการสอบเทียบโอนจะเป็นผู้กำหนดว่าช่วงเวลาและวิชาในการสอบเทียบโอน 
c. การสอบผ่านเมื่อได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า 60% ของจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา