โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอเสนองานวิจัยเด่นเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอเสนองานวิจัยเด่นเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอเสนองานวิจัยเด่นเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนฯ

วันนี้ (13 พ.ย.63) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลําปางตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

 สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” มีหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ให้การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงาน 3 ศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสําคัญ

ทั้งนี้ก่อนการประชุมมอบนโยบาย รัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานด้าน อววน. ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลําปาง ใน 6 ด้าน ได้แก่ ท่องเที่ยววิถีชุมชน - เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำ - การบริหารจัดการขยะ - การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วย วทน. - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำผลงานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชุมชนมาออกบูธแสดงนิทรรศการ เช่น โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพสับปะรด และการสร้างมูลค่าสับปะรดตำบลเสด็จ, โครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านวอแก้ว เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ,  การผลิตเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ของคุณภาพจากนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ : น.ส.อรนภา วงคำตุ้ย สาขาสัตวศาสตร์เเละประมงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา