โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง จัดอบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง จัดอบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 พฤศจิกายน 2563 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" โดยโครงการดังกล่าวได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามสาขาที่ต้องการ รวมทั้งการยื่นเรื่องฝึกงานและการออกเอกสารประกอบการฝึกงาน ซึ่งช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องแม่นยำในการจัดการฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐ์ และทีมคณาจารย์จากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย 

ภาพ: ดร.พวงทอง วังราษฎร์
ข่าว: อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา