โลโก้เว็บไซต์ สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา“ Design Your Life  ออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา“ Design Your Life  ออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2  ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาการตลาดหัวข้อ “ Design Your Life  ออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า โครงการสัมมนาการตลาดในวันนี้นับเป็นโครงการหนึ่งในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาต้องมีทักษะวิชาชีพในสาขาของตน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคตได้  การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ด้าน นาย พงศกร แก้วลังกา ประธานจัดโครงการสัมมนาการตลาด กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4ปี) รวม 45 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผน การแบ่งหน้าที่ และ การทํางานเป็นทีม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เกิดแนวคิด แนวปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และนำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นได้
 
การจัดสัมมนาการตลาดหัวข้อ “ Design Your Life  ออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง”  มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 150 คน และได้รับเกียรติจากคุณพัชร์ธีรัตน์  แหลมหลวง หรือสไปร์บะบะบิ ยูทูปเบอร์สายฮา เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
ที่มาของข่าว : นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา