โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ให้รับเกียรติจากโรงเรียนเมืองปานวิทยา ให้จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright เพื่อการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา  โดยมีอาจารย์อำนาจ ผัดวัง และอาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร อาจารย์ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จำนวน 52 คน โดยในการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมการทำงานของบอร์ด KidBright, การต่อใช้งานเซนเซอร์แบบต่างๆเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า, KidBright – Line Notify, KidBright IoT และกิจกรรมบริษัทจำลอง ฝึกการสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันตามหลักการของ STEM Education

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ครูธเนศร์ กามาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาเป็นประธานในพิธี และในกิจกรรมนี้มี ครูสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณ และ ครูนิภา  ประกาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

ข่าว : อ.อำนาจ ผัดวัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา