โลโก้เว็บไซต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กันยายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง" ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

วันนี้ (11 ก.ย.63) ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง" จัดโดยหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พืชศาสตร์ ( วท.ม.พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ ประธานกรรมการหลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ภายหลังการบรรยายพิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้จากงานวิจัย ณ อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง และเยี่ยมชมงานวิจัยและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่อาคารปฎิบัติการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษดังกล่าวมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาระดับปริญญาโท ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ อาทิ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ, บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด, หอการค้าจังหวัดลำปาง, บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : จารุวรรณ สุยะ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา