โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเทียนพรรษา เพื่อนำถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเทียนพรรษา เพื่อนำถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน

                ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล กิจกรรมที่ทาง มทร.ล้านนา จัดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กอปรกับมีพิธีส่งมอบเทียนพรรษา จำนวน ๑๒ เล่ม ให้กับหน่วยงานของมทร.ล้านนา ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ตาก สำนักงานอธิการบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกสร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เพื่อนำถวายวัดตามที่แต่ละเขตพื้นที่เห็นสมควรต่อไป

               การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้หล่อหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เดินหน้า ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสืบต่อไป ท่านรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา