โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 698 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น. กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ "เทคนิคการสอนแบบ STEM Education" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยากรบรรยายโดยทีมงานสะเต็มศึกษาล้านนา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน
      โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นต้นแบบ โดยใช้เทคนิคการสอนของบึคลากรสายวิชาการต้นแบบให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคนิคการสอนแบบ STEM ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา