โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริการวิชาการ ให้แก่กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้ว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริการวิชาการ ให้แก่กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้ว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม" จำนวน 2 กลุ่มโครงการ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์กบ/กลุ่มการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านวอแก้ว หมู่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จากท่านอุดม มณีขัติย์  รองศาสตราจารย์สุทัศน์  จุลศรีไกรวัล และรองศาสตราจารย ดร.อภิรักษ์ เทียรมงคล ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ โดยมีกลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้วกว่า 30 ครัวเรือน เข้าร่วมรับกิจกรรมดังกล่าว 

         ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภาคเช้า คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้บูรณาการวิชาการ่วมกัน ชาวบ้านวอแก้วได้อะไร จากกิจกรรมนี้บ้าง? ตอบคือ.. 1. ได้สร้างนักวิทยาศาสตร์ ได้ปราชญ์ชุมชน 2. สร้างรายได้ 3.สิ่งถาวรวัตถุ ต่อข้อถามว่าแล้วมหาวิทยาลัยฯได้อะไร? 1.อาจารย์สามารถเชิญสาขาวิชาการต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันได้ 2.การประชาสัมพันธ์ ม. ว่าเราไป ปชส.อะไร ชุมชนได้อะไร พร้อมทั้งได้นักศึกษาเข้าเรียนยังมหาวิทยาลัย อีกด้วย 4.และได้ความสุข จบกิจกรรมภาคเช้า บ่ายโมงเป็นการลงตรวจพื้นที่ ณ พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต/ฟาร์มสาธิต กบ เห็ด และบ่อปลา 

        นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบูณาการศาสตร์ร่วมกัน นศ. สาขาเทคโนโลยอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมส่งมอบเครื่องอัดถุงเพาะเชื้อเห็ด ให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านวอแก้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป อีกทั้งได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านวอแก้วอีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา