โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63

โดยให้นักศึกษารวบรวมเอกสารนำส่งดังนี้

1. ใบรายงานตัว R1, R2 และ R3

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบทรานสคริป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 เป็นต้น (ที่สำเนามาจาก ฉบับจบ/ฉบับสมบูรณ์ ให้สำเนาเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่กรอกแจ้งมหาวิทยาลัยฯตอนกรอกประวัตินักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ:รายการที่ 2 - 6 ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และนักศึกษาที่ไม่ได้นำส่งเอกสาร จะถือว่าไม่ได้มารายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2563

วิธีการนำส่งเอกสาร

1. นำส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ห้องวิชาการ กองการศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

2.จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

ที่อยู่ผู้รับดังนี้

งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

200 หมู่ 17 ต.พิชัย

อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

(เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รหัส 63)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 054-342547-8 ต่อ 124,125 ฝ่ายทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา