โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และแจ้งช่องทางการอัพโหลดเอกสารการสมัครเรียน  รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และแจ้งช่องทางการอัพโหลดเอกสารการสมัครเรียน รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         แจ้งผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกระดับและทุกหลักสูตร โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อส่งเอกสารทางอินเตอร์เนต ประกอบด้วย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
2.หลักฐานการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการเรียน / ใบ รบ. / ใบเกรด/หนังสือรับรองหรือหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิผู้สมัคร โดยเป็นเอกสารที่รับรองจากสถานศึกษาเดิม (อัพโหลดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง)
3.หลักฐานสำเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง (ถ้ามี)
โดยทำการอัพโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ได้ที่ https://admission.lpc.rmutl.ac.th/

รายละเอียดประกาศคลิก https://admission.lpc.rmutl.ac.th/?p=349

กำหนดการรับสมัคร https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200514152258_76732.jpg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา