โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        อาจารย์วัชรี   เทพโยธิน และอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำผลไม้ และไอศกรีมผลไม้ ให้แก่พนักงานบริษัทอินสยามกรุ๊ป จำกัด อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
         การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำน้ำผลไม้ การคำนวณน้ำตาล (O Brix) การหา % Citric acid เทคนิคการฆ่าเชื้อ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้ สำหรับใช้ในธุรกิจอาหารสุขภาพ
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา