โลโก้เว็บไซต์ แจ้งแนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งแนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมสึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสำนักงานเลขาธิการคระรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา