โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-03-18

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
พุธ 18 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 16 เมษายน -15 ตุลาคม 2563  รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.otep.go.th  หรือติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ดทร 0 5482 1201 ต่อ 13 >> อ่านต่อ


แจ้งแนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
พุธ 18 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมสึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสำนักงานเลขาธิการคระรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ออมเพิ่มดี มีแต่ได้” สำหรับสมาชิก กบข.
พุธ 18 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย กบข. ได้จัดให้มีการรณรงค์สนับสนุนการออมเพิ่มเพื่อความมั่นคงในยามเกษียณของสมาชิก โดยมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปรับอัตราและนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563  สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยศึกษารายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


คณะทำงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
พุธ 18 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง และนายชำนาญ ใจช่วย หัวหน้าประมงอำเภอเมืองลำปาง ร่วมการประชุมสรุปการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Non-degree) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกในโครงการ จ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา