โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงงาน อโกร โปรเกรส หมู่ 1 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพริกแห้ง ชาใบเตย ผักดอง มันม่วงอบแห้ง และมันส้มอบแห้ง ให้แก่ พนักงาน โรงงาน อโกร โปรเกรส จำนวน 5 คน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำพริกแห้ง ชาใบเตย ผักดอง มันม่วงอบแห้ง และมันส้มอบแห้ง และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ต่อไป
         ข่าว / ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา