โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 23 มิถุนยายน-1 กรกฎาคม 2559 พื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลในด้านต่างๆ จากสถานประกอบการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา

                        อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ ได้กำหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ด้านการทำงานในสถานประกอบการ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทางหลักสูตรได้ดำเนินการส่งนักศึกษาในสังกัดระดับปริญญาตรีเข้ารับการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการประเมินผลการฝึกงานเป็นไปตามวิธีการวัดประเมินผลทางหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ จึงดำเนินการออกตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรีที่ไปเข้ารับการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ได้รับข้อมูลในด้านต่างๆ จากสถานประกอบการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 

                         สำหรับการออกตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ บริษัท มาเจสติอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย)  ออกนิเทศเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยอาจารย์พงศกร สุรินทร์ พื้นที่จังหวัดลำพูน  ณ บริษัท  ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โอ เอส โซลูชั่น  จำกัด บริษัทโซดิแอค แอร์เคอทอร์ริ่ง อิควิปเมนท์(ไทยแลนด์)  จำกัด หจก.สยามเทคโนโลยี แมชชีน พาร์ท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคพรีซิชั่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกนิเทศเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยอาจารย์พงศกร สุรินทร์และอาจารย์มนินทรา ใจคำปัน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริษัท  ออโตเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จำกัด  และบริษัท  ภัทรอุดร  จำกัด  ออกนิเทศวันที่  ๒๘มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยอาจารย์พงศกร สุรินทร์ และอาจารย์มนินทรา ใจคำปัน พื้นที่จังหวัดลำปาง ณ  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  ออกนิเทศเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยอาจารย์วิรัลพัชร พรมจรรย์ อาจารย์พงศกร กล่าวในตอนท้าย

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์พงศกร  สุรินทร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา