โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปการทำน้ำสับปะรดแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปการทำน้ำสับปะรดแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 มกราคม 2563 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสับปะรด ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 30 คน  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำน้ำสับปะรด การคำนวณน้ำตาล (O Brix) การหา % Citric acid เทคนิคการฆ่าเชื้อ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำสับปะรด ฯลฯ ซึ่งจะสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้ 1 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การเรียนการสอน  ชุมชน นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพด้านอาหาร และสามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการอาหารแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
          ข่าว  / ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา