โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2  พร้อมเป็นศูนย์บริหารการจัดสอบ 20 สนามสอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2 พร้อมเป็นศูนย์บริหารการจัดสอบ 20 สนามสอบ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         26 มกราคม 2563 ที่อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบการทดสอบทางการาศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  (ปวส.2) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบสามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ โดยมีนักศึกษาเข้าทดสอบจำนวน 48 คน
        การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหนึ่งในศูนย์บริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดสอบนักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส. 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 อีกทั้งเป็นสนามสอบในวันที่ 26 มกราคม 2563
       สำหรับศูนย์บริหารการจัดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับผิดชอบดูแลสนามสอบในจังหวัดลำปาง จำนวน 14 สนามสอบ ประกอบด้วย  สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม  วิทยาลัยการอาชีพเถิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง  โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  โรงเรียนเถินวิทยา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลสนามสอบในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 6 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
       ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
       ที่มาของข่าว : วสุกัญญา  พีระพันธ์
       ขอบคุณภาพ :  อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ / คณะกรรมการประจำสนามสอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา