โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ ชมเมืองลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ ชมเมืองลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         หอการค้าจังหวัดลำปางได้เชิญ อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ   และอาจารย์อนิตา  ประดาอินทร์   อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ นำคณะกลุ่มย่อยที่มาเข้าร่วมประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางโดยรถราง เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองเก่านครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางที่ผ่านมา
          กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในการบริการวิชาการ และเผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำปางแก่ผู้มาเยือน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย
           ข่าว /ภาพ . : อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา